Logo

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.

 2. Poskytovateľom je Lukáš Török - LUMOT, s miestom podnikania Soľ 270, 094 35 Soľ, Slovenská Republika, IČO: 54 250 587, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-20710 (ďalej len „poskytovateľ“).

 3. Záujemcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby poskytovateľa a ktorá požiadala poskytovateľa o poskytovanie služieb na základe objednávky alebo požiadala poskytovateľa o uzavretie zmluvy.

 4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poskytovateľom zmluvu a/alebo ktorá potvrdila záväznú objednávku.

 5. Návrhom zmluvy pre účely týchto VOP sa rozumie prejav vôle poskytovateľa smerujúci k uzavretiu určitej zmluvy so záujemcom, najmä zmluvy o dielo, licenčnej zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb alebo zmluvy o spolupráci. Návrhom zmluvy sa rozumie aj potvrdenie poskytovateľa o prijatí objednávky vrátane uvedenia navrhovanej ceny a lehoty na poskytnutie objednaných služieb poskytovateľom (ďalej aj „návrh zmluvy“).

 6. Objednávkou je písomný alebo elektronický dokument vystavený poskytovateľom za účelom potvrdenia záväzku realizácie prípravy aplikácie podľa požiadaviek klienta obsahujúci náležitosti podľa týchto VOP, ktorá za podmienok uvedených v týchto VOP je záväzne potvrdená klientom (ďalej len „záväzná objednávka“).

II. Objednanie služieb

 1. Záujemca si môže u poskytovateľa objednať služby, ktoré poskytovateľ ponúka na svojej webovej stránke. Záujemca si po predchádzajúcej vzájomnej dohode s poskytovaťeľom môže u poskytovateľa objednať aj iné služby.

 2. Záujemca si môže objednať služby u poskytovateľa e-mailom na adrese: info@lumot.eu alebo vyplnením formulára na webovej stránke poskytovateľa.

 3. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefonický kontakt, dátum objednávky a uvedenie služieb, o ktorých poskytovanie má záujem vrátane dátumu realizácie predmetných služieb, v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, fakturačnú adresu, IČO, DIČ a IČ DPH (v prípade ak je právnická osoba platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej e-mailovú adresu a telefonický kontakt, dátum objednávky a uvedenie služieb, o ktorých poskytovanie má záujem vrátane dátumu realizácie predmetných služieb.

 4. Poskytovateľ potvrdí záujemcovi prijatie objednávky písomne alebo e-mailom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky a súčasne oznámi záujemcovi navrhovanú cenu a lehotu na poskytnutie objednaných služieb. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek po odoslaní návrhu zmluvy záujemcovi, záujemcu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

 5. V prípade súhlasu záujemcu s návrhom zmluvy je záujemca povinný tento súhlas zaslať poskytovateľovi písomne alebo e-mailom, a to bez zbytočného odkladu. Okamihom vyjadrenia súhlasu záujemcu s návrhom zmluvy sa objednávka stáva pre záujemcu záväznou. V prípade, ak záujemca s návrhom zmluvy nesúhlasí, je povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi písomne alebo e-mailom. V danom prípade je na dohode strán, či budú ďalej rokovať o podmienkach uzavretia zmluvy.

 6. Na základe záväznej objednávky vznikne medzi poskytovateľom a klientom zmluvný vzťah, z ktorého zmluvným stranám vyplývajú vzájomné práva a povinnosti. Na základe záväznej objednávky je klient povinný za ním objednané služby zaplatiť cenu vo výške a lehote dohodnutej medzi stranami. Klient je oprávnený zrušiť záväznú objednávku písomne alebo e-mailom na adresu info@lumot.eu, avšak musí tak urobiť najneskôr do 24 hodín odo dňa zaslania objednávky poskytovateľovi. Po overení splnenia podmienok zrušenia záväznej objednávky poskytovateľ potvrdí klientovi storno záväznej objednávky, a to e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola cena alebo jej časť za objednané služby klientom uhradená, poskytovateľ uhradenú sumu klientovi vráti späť na bankový účet alebo iným spôsobom, na ktorom sa vzájomne dohodnú.

 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo odmietnuť záväznú objednávku, a to celkom alebo z časti, v prípade, ak nie je zo strany poskytovateľa možné objednanú službu alebo jej časť poskytnúť, v tom prípade poskytovateľ klientovi vráti klientom uhradenú sumu za služby, ktoré poskytovateľom nebudú poskytnuté, alebo klientovi ponúkne poskytnutie iných služieb, prípadne iné riešenie za predpokladu, že s tým klient súhlasí. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť záväznú objednávku aj v prípade, ak sa nemôže s klientom skontaktovať z dôvodov na strane klienta.

 8. Klient zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov ním uvedených v objednávke alebo záväznej objednávke.

III. Uzavretie zmluvy

 1. Uzavretím zmluvy s poskytovateľom klient vyjadruje súhlas s týmito VOP a je nimi viazaný. V prípade odlišných dojednaní v zmluve alebo záväznej objednávke a v týchto VOP majú zmluvné dojednania alebo dojednania v záväznej objednávke prednosť.

 2. Klient je povinný predložiť poskytovateľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré ho poskytovateľ požiada a ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy.

 3. Poskytovateľ je oprávnený za účelom uzatvorenia zmluvy s klientom overiť si zákonným spôsobom pravdivosť údajov poskytnutých klientom na základe predloženia dokladov zo strany klienta, ako aj klientom poskytnutých identifikačných a iných údajov. Osoba konajúca v mene klienta alebo klientom uvedená kontaktná osoba je povinná preukázať svoju totožnosť, ako aj oprávnenie konať v mene klienta.

 4. Zmluva uzavretá medzi poskytovateľom a klientom v listinnej podobe nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, ak v zmluve nie je uvedené inak. Zmluva uzavretá medzi poskytovateľom a klientom na diaľku na základe záväznej objednávky nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia záväznej objednávky poskytovateľovi.

IV. Lehota na poskytnutie služieb

 1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na poskytnutie služieb, a to aj opakovane. Predĺženie lehoty na poskytnutie služieb oznámi bezodkladne klientovi, a to písomne alebo e-mailom, pričom v prípade nesúhlasu klienta s predĺžením lehoty na poskytnutie služieb je klient oprávnený od zmluvy alebo záväznej objednávky odstúpiť.

 2. Podmienkou nevyhnutnou pre poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa zmluvne dojednanom rozsahu a kvalite je zabezpečenie najmä technických a administratívnych podmienok zo strany klienta a poskytnutie súčinnosti poskytovateľovi zo strany klienta potrebnej na poskytovanie služieb ako aj súčinnosti, o ktorej poskytnutie poskytovateľ klienta požiada.

 3. Počas doby, kedy je klient v omeškaní so splnením podmienok uvedených v predchádzajúcom bode, poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením si svojich zmluvných povinností.

V. Cena a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ poskytuje služby klientovi za cenu dohodnutú v zmluve alebo záväznej objednávke a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. Cena za poskytovanie služieb je uvedená s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Poskytovateľ nie je platcom DPH.

 3. Klient vykonáva platbu(y) v mene Euro, pokiaľ nie je v zmluve alebo záväznej objednávke medzi poskytovateľom a klientom dohodnuté inak.

 4. V prípade, ak budú ceny za poskytovanie služieb určené v cenníku, zmluvné strany si môžu dojednať iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené v cenníku.

 5. Poskytovateľ vystaví klientovi faktúru za poskytovanie služieb, a zašle ju v elektronickej podobe na e-mailovú adresu klienta, prípadne poštou na jeho adresu, ktorú klient uviedol v zmluve alebo záväznej objednávke.

 6. Cena za poskytovanie služieb alebo akýkoľvek peňažný záväzok klienta voči poskytovateľovi sa považuje za uhradený okamihom pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.

 7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať klienta v prípade jeho omeškania s úhradou splatnej faktúry za poskytovanie služieb alebo akéhokoľvek iného splatného peňažného záväzku formou upomienky, za ktorú je poskytovateľ oprávnený účtovať poplatok vo výške 10 EUR.

 8. V prípade omeškania klienta so zaplatením akéhokoľvek splatného peňažného záväzku klienta voči poskytovateľovi má poskytovateľ nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby riadne a včas a v požadovanej kvalite v súlade so zmluvou alebo záväznou objednávkou, predkladať klientovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie služieb, spracúvať osobné údajov klientov podľa časti IX. týchto VOP, poskytovať služby v súlade so zmluvou alebo záväznou objednávkou, informovať klienta o zmenách ktoré majú vplyv na poskytovanie služieb, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s poskytovaním služieb o klientovi dozvedel.

 2. Poskytovateľ má najmä právo na zaplatenie ceny za poskytnutie služieb klientovi riadne a včas, na náhradu škody spôsobenej poskytovateľovi klientom, na overenie pravdivosti údajov poskytnutých klientom na základe predloženia dokladov zo strany klienta a identifikačných údajov klienta, vystaviť klientovi zálohovú faktúru ešte pred začatím fakturačného obdobia, uvádzať obchodné meno klienta vo svojich propagačných a marketingových materiáloch, prípadne na webovej prezentácii svojich služieb a klient uzavretím zmluvy s poskytovateľom poskytuje poskytovateľovi súhlas na uvedenie jeho obchodného mena na uvedené účely, prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb v súlade s článkom XII. týchto VOP.

VII. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient je najmä povinný používať poskytované služby výlučne v súlade so zákonom, zmluvou a VOP, dodržiavať zásady správneho užívania služieb, dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku, uhrádzať cenu za poskytovanie služieb riadne a včas v súlade so zmluvou alebo záväznou objednávkou a týmito VOP, oznamovať poskytovateľovi písomne alebo e-mailom všetky zmeny kontaktných osôb a ich kontaktných údajov a všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie zmluvných povinností a na požiadanie poskytovateľa predložiť doklad preukazujúci takéto zmeny, poskytovať poskytovateľovi súčinnosť, potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj súčinnosť, o ktorú klienta poskytovateľ požiada, vykonať všetky potrebné opatrenia na zamedzenie možného zneužitia poskytovaných služieb tretími osobami.

 2. Klient má právo na poskytovanie služieb riadne a včas a za dohodnutú cenu, v rozsahu a podľa špecifikácie dohodnutej v zmluve alebo záväznej objednávke, na bezodplatné odstránenie vád poskytovaných služieb v prípade a za podmienok uvedených v článku týchto VOP, na primeranú zľavu z ceny za poskytovanie služieb v prípade a za podmienok uvedených v časti XI. týchto VOP, na ukončenie zmluvy v prípade a za podmienok uvedených v časti XIII. týchto VOP.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobnými údajmi sú na účely týchto VOP najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, sídlo, dátum narodenia, identifikačné číslo, číslo identifikačného dokladu, e-mailová adresa a telefónne číslo, IP adresa. Klient ktorý je fyzickou osobou, uzavretím zmluvy potvrdzuje, že osobné údaje poskytol poskytovateľovi dobrovoľne a že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé. Záujemca, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním objednávky potvrdzuje, osobné údaje poskytol poskytovateľovi dobrovoľne a že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé.

 2. Poskytovateľ zhromažďuje, spracúva, uchováva a vymazáva všetky osobné údaje poskytnuté mu zo strany klienta alebo záujemcu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje klienta alebo záujemcu len pre účely poskytovania služieb.

 4. Klient uzavretím zmluvy s poskytovateľom a záujemca odoslaním objednávky udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracúvaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov na účely uzavretia zmluvy, vykonania nevyhnutných opatrení predchádzajúcich uzavretiu zmluvy, poskytovania služieb v súlade so zmluvou, vybavovania objednávky klienta alebo záujemcu, komunikácie s klientom alebo záujemcom, súvisiacej s poskytovaním služieb, plnenia zmluvných a zákonných povinností, ako aj ďalšie úkony neoddeliteľne spojené s objednanými alebo poskytovanými službami.

 5. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah alebo účel uvedený v týchto VOP len a.) na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého klientom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Klient má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi osobne, poštou alebo e-mailom alebo b.) povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

 6. Klient alebo záujemca ako dotknutá osoba má právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

 7. Poskytovateľ je oprávnený použiť osobné údaje poskytnuté mu zo strany klienta aj na účely vlastného marketingu v rozsahu uvedenia obchodného mena klienta v referenciách, v ponukových materiáloch, prezentáciách a na svojej webovej stránke, a to na základe predchádzajúceho súhlasu klienta.

 8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými protiprávnymi spôsobmi spracúvania.

 9. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

 10. Poskytovateľ je povinný vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu po tom, ako sa splnil účel ich spracúvania alebo uchovávania, a to najmäpo ukončení všetkých zmluvných vzťahov medzi klientom a poskytovateľom, po zániku všetkých záväzkov klienta voči poskytovateľovi, po vybavení všetkých reklamácí, žiadostí a nárokov klienta voči poskytovateľovi, po uplynutí lehoty, počas ktorej je poskytovateľ povinný uchovávať osobné údaje v súlade s GDPR.

 11. Klient alebo záujemca udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií na dobu neurčitú, pričom tento súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi osobne, poštou alebo e-mailom.

IX. Záväzok mlčanlivosti

 1. Poskytovateľ, klient aj záujemca sa zaväzujú, že nezneužijú a budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a údajoch, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním služieb na základe zmluvy alebo objednávky, ako aj o obsahu zmluvy alebo objednávky a budú chrániť tieto informácie pred ich zneužitím zo strany tretích osôb a zároveň sa zaväzujú, že nesprístupnia žiadnu dokumentáciu týkajúcu sa predmetu zmluvy alebo objednávky tretej osobe, a to až dovtedy, kým sa informácie chránené podľa tejto zmluvy alebo objednávky nestanú verejne prístupnými právne dovoleným spôsobom. Poskytovateľ, klient aj záujemca vrátane svojich zamestnancov a/alebo zmluvných partnerov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy alebo objednávky, nesmú tieto informácie, skutočnosti a údaje použiť v rozpore s ich účelom, pre svoje potreby alebo pre potreby tretích osôb v rozpore so zmluvou alebo objednávkou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

X. Zodpovednosť za škodu a jej náhrada

 1. Poskytovateľ a klient zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením niektorej z ich povinností im vyplývajúcich z ich záväzkového vzťahu založeného zmluvou a z platných právnych predpisov. V prípade porušenia svojej povinnosti zo záväzkového vzťahu jednou stranou (poskytovateľom alebo klientom), je tento povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane (poskytovateľovi alebo klientovi), ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

 2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. vojna, požiar, povodeň, zemetrasenie, štrajk, výpadok elektrického prúdu, rozhodnutie orgánu verejnej správy a pod.). Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

 3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu klientovi vzniknutú porušením jeho povinnosti poskytovať služby v rozsahu, štandarde a kvalite podľa zmluvy a povinnosti odstrániť riadne a včas reklamované vady iba v prípade, že poskytovateľ porušenie svojej povinnosti zavinil, pričom v takomto prípade je poskytovateľ povinný nahradiť klientovi týmto vzniknutú škodu maximálne do výšky ceny služby, ktorú je poskytovateľ oprávnený v zmysle zmluvy vyúčtovať klientovi za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k zavinenému porušeniu povinnosti poskytovateľa alebo do výšky ceny dojednanej v zmluve za konkrétnu službu.

XI. Odstraňovanie porúch a reklamačný poriadok

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi služby v dojednanom rozsahu a kvalite.

 2. Klient má právo na bezplatné odstránenie porúch poskytnutých služieb, ktoré sa vyskytli bez zavinenia klienta.

 3. Klient je povinný bezodkladne nahlásiť poskytovateľovi všetky poruchy poskytovaných služieb, a to e-mailom na adresu, uvedenú na webovej stránke poskytovateľa. Nahlásenie poruchy musí okrem popisu problému obsahovať aj identifikáciu klienta, meno spoločnosti a IČO, ako aj meno kontaktnej osoby.

 4. Nahlásením poruchy v súlade s bodom 2 tohto článku VOP začína plynúť lehota na odstránenie. V rámci tejto lehoty je poskytovateľ povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na odstránenie poruchy. Lehota na odstránenie poruchy je 48 hodín, pokiaľ bola porucha nahlásená počas pracovných dní v čase od 8:00 h. do 17:00 h. Pokiaľ bola porucha nahlásená mimo časov a dní uvedených v predchádzajúcej vete, doba odstránenia poruchy začne plynúť nasledujúci deň po dni nahlásenia poruchy a to od 8:00 h., pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

 5. Porucha sa považuje za odstránenú okamihom obnovenia funkčnosti poskytovaných služieb alebo okamihom obnovenia dohodnutej úrovne ich kvality. Odstránenie poruchy poskytovateľ oznámi klientovi.

 6. V prípade poruchy je klient povinný umožniť pracovníkom poskytovateľa, resp. ním povereným osobám prístup k zariadeniam alebo k sieti za účelom odstránenia poruchy.

 7. Klient je oprávnený reklamovať poskytnuté služby, na ktorých bola nahlásená porucha, a to v prípade, že klientom nahlásené poruchy podľa tohto článku VOP nebudú poskytovateľom odstránené v lehote na odstránenie poruchy.

 8. Reklamáciu je klient povinný podať písomne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na odstránenie poruchy, pričom uplatnenie reklamácie nezbavuje klienta povinnosti uhradiť fakturovanú sumu za poskytovanie služieb v lehote. Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje klienta, kontaktnú osobu, číslo zmluvy a zrozumiteľným spôsobom popísaný predmet reklamácie. V prípade, že si klient svoje právo v stanovenej lehote neuplatní, toto jeho právo uplynutím lehoty zanikne.

 9. Reklamácie budú vybavované v lehote, zodpovedajúcej zložitosti a technickej či administratívnej náročnosti uplatnenej reklamácie, a to do 15 dní, ak sa bude jednať o jednoduchý prípad reklamácie, do 30 dní, ak sa bude jednať o zložitejší prípad reklamácie.

 10. Poskytovateľ je povinný klienta písomne informovať o vybavení reklamácie, a to do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

 11. V prípade, že poskytovateľ uzná reklamáciu uplatnenú klientom za opodstatnenú z dôvodu, že porucha vznikla vinou poskytovateľa, klientovi vznikne nárok na zľavu z ceny za poskytnuté služby vo výške 2%, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Peňažný nárok klienta z dôvodu reklamácie uznanej poskytovateľom bude klientovi zúčtovaný vo fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná za opodstatnenú a v prípade jednorazovej služby bude na sumu vo výške nároku klientovi vystavený dobropis v lehote 30 dní odo dňa uznania reklamácie za opodstatnenú.

XII. Obmedzenie a prerušenie poskytovania služieb

 1. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb z dôvodu (a) zneužívania poskytovaných služieb (b) používania poskytovaných služieb na podporu, vytvorenie možností alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií (c) poskytovanie služieb tretím osobám bez písomnej dohody s poskytovateľom (d) v prípade omeškania klienta so zaplatením splatnej ceny za poskytované služby viac ako 7 dní od doručenia písomného upozornenia klientovi zo strany poskytovateľa (ďalej len „upomienka“) (e) v prípade podstatného porušenia inej zmluvnej povinnosti klienta aj napriek písomnému upozorneniu klienta na podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zaslaného zo strany poskytovateľa.

 2. V prípade obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služieb poskytovateľom z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku VOP poskytovateľ obnoví poskytovanie služieb po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo poskytovanie služieb obmedzené alebo prerušené, a v prípade obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služieb poskytovateľom z dôvodu podľa bodu 1.(d) tohto článku VOP tohto poskytovateľ obnoví poskytovanie služieb až po úhrade splatnej sumy za poskytované služby vrátane poplatku za upomienku vo výške 10 EUR.

XIII. Trvanie a zánik zmluvy

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom uvedeným v záväznej objednávke alebo v zmluve a uzatvára sa na dobu, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú. Zmluvnú strany sa môžu dohodnúť na uzavretí zmluvy aj na dobu neurčitú.

 2. Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno ukončiť (a) dohodou zmluvných strán (b) písomnou výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota sú 3 kalendárne mesiace a začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

 3. Zmluvu uzavretú na dobu určitú možno ukončiť (a) dohodou zmluvných strán (b) písomnou výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu avšak jedine v prípade, ak služba ešte nebola poskytnutá. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

 4. Zmluva uzavretá na dobu určitú končí (a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá (b) splnením účelu na ktorý bola uzavretá.

 5. Zmluvu možno ukončiť aj písomným odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

 6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany klienta, a to najmä ak klient (a) nezaplatil cenu za poskytnuté služby ani do 30 dní po dni jej splatnosti i napriek predchádzajúcej písomnej výzve na zaplatenie (b) používa služby spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou alebo týmito VOP (c) opakovane porušuje zmluvu alebo VOP (najmä opakované omeškanie s úhradou ceny služby, zneužívanie poskytovanej služby a pod.).

 7. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez sankcií v prípade že (a) si poskytovateľ neplní svoje povinnosti v zmysle zmluvy aj napriek tomu, že bol na túto skutočnosť písomne upozornený (b) klient neakceptuje podstatné zmeny VOP, pričom v tomto prípade je klient oprávnený odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu boli podstatné zmeny VOP oznámené zo strany poskytovateľa (c) poskytovateľ neoznámi klientovi podstatnú zmenu VOP, pričom v tomto prípade je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy najneskôr do 30 dní odo dňa, odkedy sa opodstatnej zmene VOP dozvedel, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny VOP. Klient nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 7 (b) a (c) tohto článku VOP, ak podstatná zmena VOP je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie (d) poskytovateľ ani po opakovane uznanej reklamácii klienta neposkytuje služby v kvalite a rozsahu podľa zmluvy, pričom v takom prípade je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o vybavení opakovanej reklamácie jej uznaním, avšak iba v prípade, že porušenie povinností poskytovateľa podľa tohto bodu 7. (d) stále pretrváva (e) poskytovateľ neoznámi klientovi výsledok vybavenia reklamácie podľa bodu 12. článku VOP, v tomto prípade je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.

 8. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

XIV. Dielo a licencia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak súčasťou poskytovaných služieb bude zhotovenie diela alebo v rámci poskytovania služieb dôjde k zhotoveniu diela, a toto dielo bude spĺňať zákonné podmienky autorského diela, poskytovateľ udeľuje klientovi licenciu, ktorou poskytovateľ udeľuje klientovi súhlas na použitie autorského diela obsiahnutého v diele alebo jeho časti (ďalej len „Autorské dielo“), a to na všetky prevoditeľné spôsoby použitia známe v čase uzavretia zmluvy, a to najmä avšak nie výlučne na vyhotovenie rozmnožením autorského diela, zaradenie autorského diela do súborného diela, spojenie autorského diela s iným dielom, úpravy, zmeny a spracovanie autorského diela.

 2. Poskytovateľ, ako nadobúdateľ licencie, bude mať právo používať dielo, umožniť používanie diela tretím osobám a udeliť sublicenciu na používanie diela tretím osobám. Za týmto účelom poskytovateľ ako poskytovateľ licencie alebo autor autorského diela udeľuje súhlas s vyššie uvedeným a v prípade, že o to klient kedykoľvek v budúcnosti požiada, zaväzuje sa potvrdiť takýto súhlas a podpísať akékoľvek dokumenty požadované v tejto veci v budúcnosti. Odmena za udelenie licencie, ako aj za udelenie súhlasu s udelením sublicencie alebo postúpením licencie je už zohľadnená v cene stanovenej za zhotovenie dielaa poskytovateľ z tohto dôvodu nebude mať nárok na akúkoľvek ďalšiu odmenu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

XV. Riešenie sporov

 1. Klient sa zaväzuje všetky prípadné spory vzniknuté medzi klientom a poskytovateľom z právnych vzťahov založených zmluvou alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, realizáciu alebo zánik zmluvy riešiť prednostne mimosúdnym rokovaním s poskytovateľom. V prípade, že ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na mimosúdne rokovanie poskytovateľovi, nedôjde k vzájomnej dohode o urovnaní sporu, je klient oprávnený riešiť vec súdnou cestou.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory budú prednostne riešiť dohodou zmluvných strán. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na mimosúdnom urovnaní sporu, budú tieto spory rozhodované príslušnými všeobecnými slovenskými súdmi.

XVI. Zmena zmluvy, VOP a cenník

 1. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy môžu byť vykonané len po dohode zmluvných strán, vo forme písomných dodatkov k zmluve, pokiaľ nie je uvedené inak.

 2. Poskytovateľ je oprávnený počas trvania zmluvy jednostranne meniť tieto VOP alebo cenník.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť klientovi každú podstatnú zmenu VOP, cenníka v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti takejto zmeny.

 4. Poskytovateľ oznámi zmenu VOP alebo cenníka na webovej stránke poskytovateľa, čím si súčasne splní oznamovaciu povinnosť voči klientovi.

XVII. Záverečné ustanovenia

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.

 2. Uzavretím zmluvy alebo potvrdením záväznej objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s nimi. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

 3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, založené zmluvou alebo záväznou objednávkou, ktoré však zmluva alebo záväzné objednávka výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 4. V prípade odlišnej úpravy ustanovení zmluvy alebo záväznej objednávky a týchto VOP alebo cenníkom platí, že ustanovenia zmluvy alebo záväznej objednávky majú prednosť pred ustanoveniami VOP alebo cenníka.

 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať znenie VOP.